(Slovenščina) Članstvo

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Član/ica društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki deluje na področju sinologije in želi aktivno sodelovati pri društvenih dejavnostih in s svojo aktivnostjo podpirati društvene cilje in naloge. Člani so lahko tudi mladoletni. Pod enakimi pogoji kot osebe z državljanstvom Republike Slovenije lahko postanejo člani oz. članice društva tudi osebe s tujim državljanstvom.

Kdor želi postati član ali članica društva, mora senatu predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi postati član/ica društva ter se zaveže, da bo deloval/a v skladu s statutom društva in letno plačeval/a članarino.

Društvo pozna tri tipe članstva:

 • Član/ica študent/ka lahko postane fizična oseba, ki v času včlanitve društvu posreduje veljaven status študenta na Univerzi v Ljubljani. Študent/ka ima dolžnost, da ob novem akademskem letu v primeru prenehanja statusa študenta na Univerzi v Ljubljani društvo o tem obvesti. Ob neizpolnjevanju študijskih pogojev se ob novem akademskem letu člana ali članico črta s seznama študentov, razen če posreduje potrdilo, da je postal/a sinolog/inja. Študentom in študentkam, ki so prvič vpisani v prvi letnik katerekoli dodiplomske študijske smeri na Univerzi v Ljubljani, ni potrebno plačati članarine.
 • Član/ica sinolog/inja je lahko vsaka fizična oseba, ki društvu izkaže, da je na Univerzi v Ljubljani diplomirala, magistrirala ali doktorirala iz sinologije, ali vse tiste fizične osebe, ki so izobrazbo bodisi iz sinologije ali podobne stroke pridobile na drugi instituciji.
 • Podporni/a član/ica je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki ni niti študent/ka niti sinolog/inja, vendar izkazuje interes za delovanje na področju sinologije. Pravne osebe morajo ob vpisu določiti svojega društvenega pooblaščenca. Podporni člani so lahko tudi mladoletne osebe. Če k društvu želi pristopiti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, mora pristopno izjavo podpisati njen zakoniti zastopnik, za mladoletne osebe med sedmim in petnajstim letom pa mora pred vstopom zakoniti zastopnik podati pisno soglasje.

Članstvo traja eno akademsko leto do 31. oktobra v novem akademskem letu. Če član/ica po predhodnem opominu ne plača članarine, se ga/jo po 1. novembru črta iz seznama članov, vse dokler ponovno ne plača članarine za novo akademsko leto. Člani/ce sinologi/nje smejo plačati članarino tudi za daljše obdobje.

Člane in članice sproti sprejema, potrjuje in evidentira senat. Na začetku akademskega leta upravni odbor predlaga višino članarine za tekoče akademsko leto, potrdi pa jo občni zbor.

Častni član ali članica lahko postane bodisi član/ica društva ali tudi katerakoli druga oseba ustreznih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge in pokazala delovne uspehe pri pospeševanju osnovnih dejavnosti društva. Častno članstvo lahko predlaga senat, potrjuje pa ga lahko le občni zbor z dvotretjinsko večino. Častni član ali članica v času izvolitve ohrani pravice in dolžnosti študentskega, sinološkega ali podpornega članstva, ki jih je imel/a, ko je bil/a nominiran/a oziroma predlagan/a za častno funkcijo. Če oseba, ki se ji dodeli naziv častnega člana ali članice, v času nominacije ni bila član ali članica društva, nima pravice odločanja. Častni člani in članice ne plačujejo članarine.

Splošne pravice podpornih članov in članic so, da:

 • sodelujejo pri delu in uresničujejo društveni program dela;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu;
 • so seznanjeni s programom in imajo vpogled v finančno-materialno poslovanje društva;
 • so seznanjeni s ponudbami za delo, ki jih društvo prejme na svoj naslov;
 • postanejo polnomočni člani društva po treh letih neprekinjenega članstva v društvu;
 • na lastno željo izstopijo iz društva.

Mladoletni osebe ter zastopniki pravnih oseb imajo enake pravice kot podporni člani. Mladoletne osebe na občnem zboru zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. Na občnem zboru lahko mladoletne osebe oziroma njihovi zastopniki ter zastopniki pravnih oseb, sodelujejo pri razpravi, ne morejo pa voliti ali biti izvoljeni v organe društva.
Mladoletni, pravne osebe ali njihovi zastopniki nimajo pravice postati častni člani ali članice.

Član/ica študent/ka in člani sinologi/nje imajo poleg pravic podpornih članov in članic pravico, da:

 • voli organe društva;
 • so izvoljeni v organe društva;
 • aktivno zastopa društvo pri društvenih dejavnostih;
 • aktivno zastopa društvo na študentskih in drugih tekmovanjih.

Dolžnosti vseh članov in članic so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
 • aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
 • redno plačujejo članarino in društvo obveščajo o svojem študijskem statusu in morebitnih drugih spremembah povezanih s članstvom;
 • varujejo ugled in skupno lastnino društva.

Člani sinologi in sinologinje imajo poleg zgoraj omenjenih tudi dolžnost, da v imenu društva aktivno delujejo na področju sinologije in tako skrbijo za njegovo promocijo.

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, pri čemer mora član ali članica upravnemu odboru poslati pisno izjavo o izstopu;
 • s črtanjem s strani upravnega odbora, če aktivni član ali članica ne izpolnjuje pogojev bodisi za študentsko članstvo (status študenta na Univerzi v Ljubljani) ali če član ali članica kljub opominu ni pravočasno plačal/a članarine;
 • z izključitvijo s strani senata, če se izkaže, da član ali članica grobo krši temeljne akte in načela društva ali s s statutom določene pravice in dolžnosti članov in članic društva. Zoper sklep senata o izključitvi, ima prizadeti/a pravico pritožbe, o kateri dokončno odloča občni zbor z izraženo dvotretjinsko večino vseh sodelujočih članov in članic;
 • s smrtjo.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close