(Slovenščina) Članstvo

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Splošno

Pomembni podatki glede članstva se nahajajo v trenutno veljavnem statutu društva (2022.01.30). Spodaj so zavoljo preglednosti opisani pomembni odseki statuta (9. – 13. člen).

Kdo lahko postane član ali članica društva?

Član ali članica društva (v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki deluje na področju sinologije ali želi aktivno sodelovati pri društvenih dejavnostih in s svojo aktivnostjo podpirati društvene cilje in naloge. Člani so lahko tudi mladoletni. Pod enakimi pogoji kot osebe z državljanstvom Republike Slovenije lahko postanejo člani društva tudi osebe s tujim državljanstvom.

Kako lahko postanem član?

Kdor želi postati član društva, mora društvu oziroma sekretariatu predložiti pristopno izjavo, s katero izrazi, da želi prostovoljno postati član ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in letno plačeval članarino. Člane sproti sprejema, potrjuje in evidentira sekretariat.

Kako dolgo traja moje članstvo?

Članstvo traja eno koledarsko leto do 1. februarja v novem koledarskem letu. Če član po pisnem opominu ne plača članarine, se ga po 1. marcu črta s seznama članov, vse dokler ponovno ne članarine plača za novo koledarsko leto.

Kateri tipi članstva obstajajo?

 • Član/ica sinolog/inja (v nadaljevanju: sinolog) je lahko vsaka fizična oseba, ki sekretariatudruštva izkaže, da je diplomirala, magistrirala ali doktorirala iz sinologije. Sekretariat pregleduje in potrjuje tudi ustreznost vseh tistih fizičnih oseb, ki so pridobile izobrazbo izsinologiji primerljive stroke.
 • Član/ica študent/ka (v nadaljevanju: študent) lahko postane vsaka fizična oseba, ki v času včlanitve ali plačila članarine sekretariatu društva izkaže veljaven status študenta.
 • Član/ica sinofil/ka (v nadaljevanju: sinofil) lahko postane vsaka fizična oseba, ki ne ustreza pogojem za člana študenta ali sinologa vendar izkazuje interes za delovanje na področju sinologije. Sinofili so lahko tudi mladoletne osebe. Za osebo do dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Kakšne so moje članske pravice?

Splošne pravice vseh članov so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • so seznanjeni z dejavnostmi, ki jih društvo izvaja;
 • sodelujejo pri delu in uresničujejo društveni program dela;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultat delovanja društva pri svojem delu;
 • so seznanjeni s programom in imajo vpogled v finančno-materialno poslovanje društva;
 • so seznanjeni s ponudbami za delo, ki jih društvo prejme na svoj naslov;
 • na lastno željo izstopijo iz društva.

Poleg splošnih pravic ima sinolog tudi pravico, da:

 • je izbran za naziv sinolog oz. sinologinja leta;
 • plača članarino za dlje kot eno leto.

Poleg splošnih pravic ima študent tudi pravico, da:

 • je izbran za naziv mladi sinolog oz. mlada sinologinja leta;
 • lahko brezplačno sodeluje na dogodkih, ki jih društvo organizira ali soorganizira v okviru študentskih dejavnosti.

Poleg splošnih pravic ima sinofil tudi pravico, da:

 • je izbran za naziv sinofil oz. sinofilka leta.

Mladoletne osebe so sinofili in uživajo njihove pravice, vendar jih na zborih in drugih sejah organov zastopajo njihovi zakoniti zastopnkiki ali skrbniki, ki sodelujejo pri razpravi, ne morejo pa voliti ali biti izvoljeni v organe društva.

Kakšne so moje članske dolžnosti?

Dolžnosti vseh članov in članic so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
 • varujejo ugled in skupno lastnino društva;
 • aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
 • redno plačujejo članarino;
 • društvo obveščajo o svojem študijskem in izobrazbenem statusu ter morebitnih drugih spremembah, povezanih s članstvom.

Sinologi imajo poleg zgoraj omenjenih tudi dolžnost, da v imenu društva aktivno delujejo na področju sinologije in tako skrbijo za njegovo promocijo.

Študenti imajo poleg zgoraj omenjenih tudi dolžnost, da društvo obvestijo o svojem študijskem statusu. V primeru, da jim po 1. februarju tekočega leta status poteče, svoje študentsko članstvo ohranijo do konca koledarskega leta. Od študentov se tudi pričakuje, da svoje diplomske, magistrske in doktorske naloge v elektronski obliki posredujejo sekretariatu.

Glede prenehanja članstva

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, pri čemer mora član sekretariatu poslati pisno izjavo o izstopu;
 • s črtanjem s strani sekretariata, če član kljub opominu ni plačal članarine;
 • z izključitvijo s strani senata, če se izkaže, da član ali članica grobo krši temeljne akte in načela društva ali s statutom določene pravice in dolžnosti članov in članic društva. Zoper sklep senata o izključitvi, ima prizadeti pravico pritožbe na sekretariat, ki s sklicem izrednega zbora javno razpravlja o disciplinskem poročilu sekretariata in z večino sodelujočih članov in članic glasuje o sodbi senata;
 • s smrtjo.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close