(Slovenščina) Članstvo

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kdo lahko postane član?

Član ali članica društva (v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki deluje na področju sinologije ali želi aktivno sodelovati pri društvenih dejavnostih in s svojo aktivnostjo podpirati društvene cilje in naloge. Člani so lahko tudi mladoletni. Pod enakimi pogoji kot osebe z državljanstvom Republike Slovenije lahko postanejo člani društva tudi osebe s tujim državljanstvom.

Kako lahko postanem član?

Kdor želi postati član društva, mora društvu oziroma sekretariatu predložiti pristopno izjavo, s katero izrazi, da želi prostovoljno postati član ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in letno plačeval članarino.

Trajanje članstva in članarina

Članstvo traja eno koledarsko leto do 1. februarja v novem koledarskem letu. Če član po pisnem opominu ne plača članarine, se ga po 1. marcu črta s seznama članov, vse dokler ponovno ne članarine plača za novo koledarsko leto.

Tipi članstva

 • Član/ica sinolog/inja (v nadaljevanju: sinolog) je lahko vsaka fizična oseba, ki društvu oziroma sekretariatu izkaže, da je na Univerzi v Ljubljani diplomirala, magistrirala ali doktorirala iz sinologije. Sekretariat pregleduje in potrjuje tudi ustreznost vseh tistih fizičnih oseb, ki so izobrazbo iz sinologije ali primerljive stroke pridobile na drugi instituciji.
 • Član/ica študent/ka (v nadaljevanju: študent) lahko postane vsaka fizična oseba, ki v času včlanitve ali plačila članarine društvu posreduje veljaven status študenta na Univerzi v Ljubljani. Študent ima dolžnost, da ob novem akademskem letu v primeru prenehanja statusa študenta na Univerzi v Ljubljani društvo o tem obvesti. Ob neizpolnjevanju študijskih pogojev študent preide med redne člane, razen če sekretariatu posreduje potrdilo, da je postal sinolog ali sinologinja. Študentom in študentkam, ki so prvič vpisani v v prvi letnik katerekoli dodiplomske študijske smeri na Univerzi v Ljubljani, t.j. brucem in bruckam, ni potrebno plačati članarine.
 • Redni član ali članica (v nadaljevanju: redni član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki ne ustreza pogojem za člana študenta ali sinologa vendar izkazuje interes za delovanje na področju sinologije. Redni člani so lahko tudi mladoletne osebe. Če k društvu želi pristopiti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, mora pristopno izjavo podpisati njen zakoniti zastopnik, za mladoletne osebe med sedmim in petnajstim letom pa mora pred vstopom zakoniti zastopnik podati pisno soglasje.
 • Častni član ali članica lahko postane katerakoli oseba ustreznih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge in pokazala delovne uspehe pri pospeševanju osnovnih dejavnosti društva. Častno članstvo lahko predlaga katerikoli organ društva, potrjuje pa ga lahko le zbor z dvotretjinsko večino.

Članske pravice

Splošne pravice vseh članov (zlasti rednih) so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • so seznanjeni z dejavnostmi, ki jih društvo izvaja;
 • sodelujejo pri delu in uresničujejo društveni program dela;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultat delovanja društva pri svojem delu;
 • so seznanjeni s programom in imajo vpogled v finančno-materialno poslovanje društva;
 • so seznanjeni s ponudbami za delo, ki jih društvo prejme na svoj naslov;
 • na lastno željo izstopijo iz društva.

Poleg splošnih pravic ima sinolog tudi pravico, da:

 • je izbran za naziv sinolog oz. sinologinja leta;
 • plača članarino za dlje kot eno leto.

Poleg splošnih pravic ima študent tudi pravico, da:

 • zastopa društvo pri društvenih dejavnostih ter na študentskih in drugih tekmovanjih;
 • je izbran za naziv mladi sinolog oz. mlada sinologinja leta;
 • brezplačno sodeluje na dogodkih, ki jih društvo organizira ali soorganizira v okviru študentskih dejavnosti na Filozofski fakulteti ali drugih enotah Univerze v Ljubljani.

Častni člani so:

 • oproščeni plačila članarine in
 • deležni posebne pozornosti na zborih in pri drugih dejavnostih društva;
 • nimajo pa pravice odločanja.

Mladoletne osebe so redni člani in uživajo njihove pravice, vendar jih na zborih in drugih sejah organov zastopajo njihovi zakoniti zastopnkiki ali skrbniki, ki sodelujejo pri razpravi, ne morejo pa voliti ali biti izvoljeni v organe društva. Mladoletni tudi nimajo pravice postati častni člani ali članice.

Članske dolžnosti

Dolžnosti vseh članov in članic (tudi častnih) so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
 • varujejo ugled in skupno lastnino društva.

Poleg zgoraj omenjenih imajo sinologi, študentje in redni člani še dolžnost, da:

 • aktivno sodelujejo ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
 • redno plačujejo članarino in društvo obveščajo o svojem študijskem statusu, izobrazbi, in morebitnih drugih spremembah, povezanih s članstvom.

Sinologi imajo poleg zgoraj omenjenih tudi dolžnost, da v imenu društva aktivno delujejo področju sinologije in tako skrbijo za njegovo promocijo.

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, pri čemer mora član sekretariatu poslati pisno izjavo o izstopu;
 • s črtanjem s strani sekretariata, če član kljub opominu ni plačal članarine;
 • z izključitvijo s strani senata, če se izkaže, da član ali članica grobo krši temeljne akte in načela društva ali s statutom določene pravice in dolžnosti članov in članic društva. Zoper sklep senata o izključitvi, ima prizadeti pravico pritožbe na sekretariat, ki s sklicem izrednega zbora javno razpravlja o disciplinskem poročilu sekretariata in z večino sodelujočih članov in članic glasuje o sodbi senata;
 • s smrtjo.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close